نفرین عشقاگرخواهی قسم گنجینه ی اسرارمی گردم

به پاس عشق توسرتابه پا اصرار می گـردم

کنــارم بـودی و قــدر تـو را امّـــا ندانـســتــم

به فرمان دلـم دیگــر تو را دلــدار می گـــردم

نمی دانم کدامین عشق دیرین کرده نفرینم

که هرکس دوستم دارد از او بیـزارمی گــردم

اگر چه زخــم ها خوردی زِ خـارقلب مغــرورم

پشیمـانم بیـا اکنـون گلی بی خـارمی گردم

تمـــام روزهـا را مـن تـلافی می کنــم، بـاز آ

شوی فرهاد اگرمن مثل شیرین یارمی گردم

توراصادق ترین عاشق چودیدم بعدازاین دیگر

جــدا از هـر غـرور و عِشـــوه و آزار می گردم

اگـرچـه بی تـوجّـه بـوده ام برعشــق ناب تـو

دلـم نشکن کـه بی تو تا ابد بیمـار می گردم

اگـر در ژرفنـای قلب تـو عشـقی نبـیـنـم مـن

بـرای مـرگ دنـبـال  طنــاب  دار  می گــــردم

بیـــا و امتحــانـم کـن فقــط یک فرصت دیگــر

تمـام عمرخود ازعشق تو سرشار می گردم

85سروده


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها