قهر و آشتیذرّه ای واسم مهم نیست

تو  ...........بیایی یا نیایی

نمی پُـرســم از تـو دیگــه

با کی هستی و  کجــایی

همیشه بهم می گفتی

که گذشتــه ها گذشتـه

قهــر و آشتی مـن و تـو

بـازی هـای سرنوشتــه

دیگه هیچ فرقی نداره

بـری یـا بـاهـام بمونی

باشی یانباشی پیشم

مـن و  از خودت برونی

قلب مو به تو سپـــــردم

تــو  بهِـم  وفـا  نـکــــردی

هستی مو وتست آوردم

بـاز تـو  اعـتـنــا  نکـــردی

دیگه عاشقت نمی شم

می زنـم به بی خیـــالی

خونه ی دلم رو از عشق

می کــنــم دوبـاره خالی

تاشدم یه عشق کهنه

خودت و  ازَم گــرفتـــی

بی خیــال و بی تفـاوت

من و جا گذاشتی رفتی

بی تـو  قسمت دل مـن

توی سینه جون سپردن

ساکـتِ  صـــــدا  نــداره

بــاورم شــده کـه مـُرده

 

نمونه ترانه ها(واگذارشده...).


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها