آخرین بودن  نشستی تا به کی بی اعتنا برضجه ی قلبم

  واحساس مرا بازیچه می خوانی

    نمی دانم  چرا

      چون دوستت دارم مرا ازخویش می رانی

  زمان درانتظارما نخواهد ماند

 اگرفردا

   چرا امروزازشیرینی عشقت نمی بخشی

 ترا دیگرٱمیـــدی نیست

  و فردا سخت نا پیداست

اگــرامروزخـواهـم رفت

وایـن پـایـان راه مـاـست

  سرانجامی برای آخرین بودن

اگربدرود می خواهی

خداحافظ


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها