عشق وخیانتکـــنار شمــــع  روشـن برمـــزاری

نشستم نیمه شب با یک دل تنگ

زبـــانم  را به شــــکوه بـاز کــــردم

از این دنــیای پر حیــــله و نـیــرنگ

شــــــــنیدم ناگـــهان بانگ غریبــی

تـــــمام پیکــــرم در لــــرزه افــــــتاد

دلـــم ترســـید از آن بیـــگانه آهنـگ

دلم در سیـنه ام از ترس جــــان داد

منـــم  آن  قبـله گاه  آخریـنت

هـمان بازیچه ی عشق نهانی

هــمان که گوهـر پاکش ربودی

هــمان که مـرد از نامــــهربـانی

کــــجایی این طـرف بنـــگرمنـم من

چه شـد آن گفتــــگو های شــــبانه

چه شد آن لحظه های ناب مسـتی

چه شد آن عهد عشــــق جــاودانه

من از این گفت وگو حیرت نمــودم

زدم فـریـــاد و بر زانو  نشـــــستم

دلم در آتــــش غم شـــعله ورشـد

شبیه شاخه ی تردی شکــــستم

دلــم از غصــــه و ا نــدوه پر شــــــد

به چشم خیس من او خنده می کرد

به من باحسرت و با شکوه می گفت

نــــرو ای بـــا وفـــــا  برگـــرد  برگرد

من از شرم و خجالت گریه کردم

از آن بیداد و آن ظلم و شـــقاوت

و گفتم ای خدا هستم پشیمان

تباه شدعمر من در  بند شهوت

به بخش ای مالک جان های خسته

ذلــــیلم،روســـیاهم،پرگنا هـــــــم

در این ظلمت سرا تنـــهام مگــــذار

تـو ای تنـــــها امــید و تکـــیه گاهم

84آذر


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها