رنج قفس 

روزگاری من عــــــقابی بودم

دیگه ازدست خودم خسته شدم

تیرعشقی به دلم جا خوش کرد

دل اســیرش شد و وابسته شدم

واسه ی دونه ی خالی مشکین

بی خــــبر درتله اش ٱفتـــــادم

بـال پــرواز مــرا زخــمی کرد

خـنده ها کرد به من صـــــیادم

روزها شب شد وشبها شد روز

قلب اوبی خـــبرازحـــال مـــنه

پرکشــــیدن دیگه ازیـادم رفـت

خــونی وزخــمی پر وبال مـنه

دل بـه اودادم ومـونـدم تو قـفــس

کــاش دلم عشق  ونیاموخـته بود

بی خـــبر رفت  و نـدیــدم او را

دل به یک عشق دگر باخـته بود

سخت بود دوری ودل کـندن از او

آخـــــــــر از دام  دل  آزاد شـــدم

عــشق شو من به خــــود پس دادم

بـــاز تــا اوج  شـــکوه بـــال زدم


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها