سرودعاشقانه ی منتمام هــــــــستیم دلم بود

من هستیم وبه توسـپردم

دوبـاره تودروغ گفــــتی

دوباره من فریب خوردم

چــه شـد بگـومـنم بـدونم

که بعدعــمری آشـــنایـی

توعشــقت وازم گــرفتی

زدی توکـاربی وفــــایی

اگـــه ازم جــدا بـــشی

دلـم تـوسـیـنه میشـکـنه

چشــای خـیس اشک تو

دلیــــل گــریــه ی مـنـه

برای عشق توهمش بود

دلم پرازترانه ی عــشق

برای توهمیـــشه خوندم

سرودعاشـقانه ی عشق

به پای عشق توشکسته

غــروربی نهــایـت مـن

به پـای توهـنوزنـشـسته

دل پـر از شــکایـت مـن

نمیـــشه باورم کــه تـو

یه روز ازم جــدا بشی

بشـی تـوبی خیــال من

رفیـــق بی وفــــــا بشی


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها